Thứ ba, 20 tháng ba 2018(GMT+7) Đăng Ký  Đăng Nhập
 
 | Trang chủ » ... Sản phẩm phần mềm CADS

CADS Accounting 2012      
Giới thiệu chung CADS 2012  |  Đặc điểm mới CADS 2012  |   
 
Giới thiệu chung CADS 2012

CADS Accounting.Net 2012 Gồm 8 phân hệ:

1. Phân hệ Kê toán vốn bằng tiền (Cash Book)
2. Phân hệ Kê toán mua hàng và công nợ phải trả (Account Payable)
3. Phân hệ Kê toán bán hàng và công nợ phải thu (Account Receivable) 
4. Phân hệ Kê toán hàng tồn kho (Inventory)
5. Phân hệ quản lý Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ (Fixed Asset)
6. Phân hệ Kê toán chi phí giá thành (Cost)
7. Phân hệ Kê toán tổng hợp, báo cáo tài chính  (Periodic)
8. Phân hệ tự tạo và in hóa đơn bán hàng theo Nghị đính 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Chi tiết các phân hệ phân hệ:

1- Kế toán vốn bằng tiền
 
Chức năng
 
•    Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay
•    Phát hành và quản lý chứng từ chu, chi tiền mặt, tạm ứng
•    Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, khoản mục chi phí, dự án,...
•    Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau
•    Theo dõi tạm ứng, thanh toán hoàn ứng
•    Theo dõi theo tiền VND và ngoại tệ.
•    Kê khai thuế VAT khi cập nhật chứng từ gốc
 

Thiết kế
•    Phiếu thu tiền mặt
•    Phiếu chi tiền mặt
•    Phiếu thu tiền mặt ngoại tệ
•    Phiếu chi tiền mặt ngoại tệ
•    Giấy báo có (thu) ngân hàng
•    Giấy báo nợ (chi) ngân hàng
•    Giấy báo có (thu) ngoại tệ của ngân hàng
•    Giấy báo nợ (chi) ngoại tệ của ngân hàng
•    Chứng từ kế toán khác

Báo cáo
•    Sổ quỹ tiền mặt.
•    Bảng kê thu tiền mặt
•    Bảng kê chi tiền mặt
•    Bảng tổng hợp thu chi tiền mặt
•    Sổ tiền gửi ngân hàng
•    Bảng kê thu tiền gửi ngân hàng
•    Bảng kê chi tiền gửi ngân hàng
•    Bảng kê số dư tiền gửi ngân hàng
•    Bảng tổng hợp thu, chi ngân hàng
•    Sổ chi tiết tài khoản
•    Sổ nhật ký chung
•    Tổng hợp phát sinh, cân đối số dư theo đối tượng cho vay, theo hợp đồng cho vay, theo khế ước vay.
•    Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo tài khoản đối ứng/đối tượng/sản phẩm/vụ việc/bộ phận/khoản mục chi phí...
•    Sổ tổng hợp tài khoản (Sổ chữ T).
•    Cân đối phát sinh tài khoản theo ngày.
•    Bảng kê thuế GTGT mua vào, bán ra.

2-  Kế toán công nợ phải thu

Chức năng
•    Theo dõi bán hàng và công nợ phải thu khách hàng.
•    Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, ...
•    Theo dõi doanh thu thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực.
•    Theo dõi công nợ song song giữa nguyên tệ và VNĐ
•    Tự động lập và chuyển các bút toán hạch toán vào sổ cái.

Cập nhật số liệu
•    Hóa đơn bán hàng
•    Hóa đơn dịch vụ
•    Chứng từ bù trừ công nợ

Báo cáo
•    Sổ chi tiết công nợ phải thu của một khách hàng
•    Sổ chi tiết công nợ phải thu lên cho tất cả khách hàng
•    Sổ chi tiết công nợ phải thu in liên tục
•    Sổ chi tiết công nợ khách hàng trên nhiều tài khoản
•    Sổ tổng hợp công nợ chữ T
•    Bảng cân đối phát sinh công nợ
•    Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
•    Bảng tổng hợp số dư đầu kỳ của khách hàng
•    Bảng tổng hợp số dư cuối kỳ của khách hàng

3 - Kế toán công nợ phải trả

Chức năng
•    Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
•    Theo dõi nhập vật tư, nguyên liệu (nội địa, nhập khẩu)
•    Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng ...).

Cập nhật số liệu
•    Hóa đơn mua dịch vụ
•    Hóa đơn mua hàng
•    Phiếu nhập hàng

Báo cáo

•    Sổ chi tiết công nợ phải trả của một nhà cung cấp
•    Sổ chi tiết công nợ phải trả lên cho tất cả nhà cung cấp
•    Sổ chi tiết công nợ của các nhà cung cấp in liên tục
•    Sổ chi tiết công nợ của nhà cung cấp trên nhiều tài khoản
•    Sổ tổng hợp công nợ chữ T
•    Bảng cân đối phát sinh công nợ
•    Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
•    Bảng tổng hợp số dư đầu kỳ của nhà cung cấp
•    Bảng tổng hợp số dư cuối kỳ của nhà cung cấp

4 -  Quản lý kho

Chức năng
•    Quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo dạng hình cây, nhiều cấp
•    Quản lý theo nhiều chủng loại nhóm hàng, mặt hàng, nhiều kho hàng.
•    Thep dõi phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu điều chuyển kho và xuất khác
•    Theo dõi nhập xuất thành phẩm
•    Theo dõi nhập xuất tồn theo kho, mã hàng, đối tượng công nợ.
•    Tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp: Giá trung bình
•    Theo dõi giá vốn cả VNĐ và ngoại tệ.
•    Kế toán hàng tồn kho liên kết với các phân hệ Quản lý mua hàng, Quản lý kho, Quản lý bán hàng và Kế toán tổng hợp.

Cập nhật số liệu
•    Phiếu nhập kho nội bộ
•    Phiếu xuất kho nội bộ
•    Phiếu xuất điều chuyển kho

Báo cáo hàng tồn kho
•    Bảng kê phiếu nhập vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa, thành phẩm 
•    Bảng kê phiếu nhập theo nhà cung cấp.
•    Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp,
•    Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng, nhóm hàng
•    Báo cáo giá trị hàng nhập nhóm theo hợp đồng.
•    Tổng hợp nhập kho.
•    Bảng kê phiếu Xuất vật tư, hàng hóa, thành phẩm.
•    Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, nhóm hàng
•    Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc hợp đồng, khoản mục.
•    Bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm
•    Tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo sản phẩm.
•    Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm.
•    Hỏi số tồn kho của một vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm.
•    Báo nhập xuất tồn kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm.
•    Báo cáo tồn kho đầu kỳ
•    Báo cáo tồn kho cuối kỳ

5 -  Kế toán tài sản cố định, Công cụ dụng cụ

Chức năng
•    Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng ...
•    Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định.
•    Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng
•    Tính khấu hao

Cập nhật số liệu
•    Nhập số liệu đầu kỳ tài sản cố định
•    Nhập phát sinh tăng, giảm tài sản cố định
•    Điều chuyển tài sản cố định
•    Tính khấu hao tài sản cố định
•    Chuyển bút toán phân bổ tài sản cố định vào sổ cái

Báo cáo

•    Báo cáo danh mục nhóm tài sản cố định.
•    Thẻ tài sản cố định
•    Bảng tính khấu hao tài sản cố định.
•    Sổ khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
•    Báo cáo tăng giảm tài sản cố định theo nguồn vốn.
•    Báo cáo số dư đầu kỳ tài sản cố định.
•    Báo cáo số dư cuối kỳ tài tài sản cố định...

Danh mục từ điển

•    Danh mục lý do tăng, giảm
•    Danh mục bộ phận sử dụng tài sản
•    Danh mục loại hình sử dụng
•    Danh mục nhóm tài sản
•    Danh mục tài sản

6 -  Kế toán chi phí

Chức năng
•    Kết chuyển, phân bổ chi phí và tập hợp chi phí giá thành sản phẩm.
•    Tập hợp chi phí theo sản phẩm.

Cập nhật số liệu
•    Bút toán kết chuyển chi phí tự động
•    Bút toán phân bổ chi phí tự động
•    Bảng tập hợp chi phí giá thành sản phẩm

Báo cáo
•    Bảng tập hợp chi phí giá thành sản phẩm
•    Báo cáo chi phí chung (tài khoản 621)
•    Báo cáo chi phí chung (tài khoản 622)
•    Báo cáo chi phí chung (tài khoản 627)
•    Báo cáo theo lỗ lãi quản trị theo từng sản phẩm

7 -  Kế toán tổng hợp

Chức năng
•    Cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.
•    Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ khác.

Cập nhật số liệu
•    Phiếu kế toán khác
•    Khai báo các bút toán phân bổ tự động
•    Bút toán phân bổ tự động
•    Khai báo các bút toán kết chuyển tự động
•    Bút toán kết chuyển tự động
•    Vào số dư đầu của các tài khoản
•    Vào số dư công nợ đầu kỳ
•    Vào số dư tồn kho đầu kỳ
•    Chuyển số dư các tài khoản sang năm sau
•    Chuyển tồn kho sang năm sau
•    Chuyển số dư tài sản cố định sang năm sau

Báo cáo
•    Bảng cân đối phát sinh của các tài khoản
•    Bảng cân đối kế toán
•    Báo cáo kết quả kinh doanh
•    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
•    Thuyết minh báo cáo tài chính
 
1 2
       
Tải miễn phí CADS      
Liên hệ trực tiếp CADS      
Hotline : 090 342 2198090 342 2198
E-mail : sale@cads.com.vn

Liên hệ trực tuyến

 Hỗ trợ kỹ thuật
ĐT hỗ trợ: (04) 3641 3449,
36411279
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 3
VP Hà Nội
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 3
VP TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3914 3786,
3511 0541
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 1
Liên hệ trực tuyến   Hỗ trợ sử dụng 2
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 1
Liên hệ trực tuyến   Kinh doanh 2
© 2007 Bản quyền thuộc về CADS
VP Hà Nội: Số 2, M6A, TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm , Q. Hoàng Mai - Tel: (04) 3641 3449   3641 1279 Fax: (84-04) 3641 1279 - E-mail: info@cads.com.vn
VP TP. Hồ Chí Minh: 97 Nguyễn Công Trứ,  P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - Tel: (08) 3914 3786 Fax: (84-08) 3914 3787 - E-mail: sale@cads.com.vn
® Ghi rõ nguồn "cads.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Phát triển và Thiết kế bởi CADS Software
Số lượt truy cập: